Telefon- och webbhjälparnas etiska principer

Delegationen för de frivillig a telefon- och webbhjälparnas etiska principer godkände vid sitt möte 28.3.2006 följande principer (www.puheet.net):


De etiska principerna för frivillig telefon- och webbhjälp:

1. Den serviceupprättande gemenskapen ansvarar för servicen och dess kvalitet, dylika
gemenskaper kan t.ex. vara föreningar, stiftelser och religiösa samfund. Verksamheten
är allmännyttig och dess upprätthållare ska inte få ekonomisk vinning av
upprätthållandet av servicen.

2. Den som tar kontakt erbjuds möjlighet till att bli hörd i sådana ärenden som knyter an
till den i fråga varande servicen. Kvaliteterna pålitlighet, anonymitet och respekt för
den som tar kontakt förverkligas i servicen som ges.

3. Som jourer fungerar frivilliga eller avlönade personer som är utvalda och utbildade av
den serviceupprätthållande gemenskapen. De som fungerar som jourer får stöd och
handledning i sitt arbete. Jourerna har rätt att förbli anonyma och ska inte gå med på
att bli oanständigt behandlade.

 

1 Servicens syfte


Den som tar kontakt erbjuds möjlighet till anonymt och konfidentiellt samtal med en frivillig
eller avlönad jour i sådana ärenden som berör den i fråga varande servicens område.
Syftet med det stödande samtalet är att den som tagit kontakt skall bli hörd och uppleva att
han/hon får dela med sig. Man respekterar den som tagit kontakt och hans/hennes rättighet att
ta egna beslut utan påtryckning. Vid behov strävar man efter att vägleda den som tagit kontakt
vidare till andra tjänster.


2 Rättigheter och skyldigheter för den som tar kontakt


Den som tar kontakt har framför allt rätt till att bli hörd och få jämlikt och människovärdigt
bemötande och diskussion. Den som tar kontakt har rätt att förbli anonym. Man stöder
ringarens självbestämmanderätt i frågan om barn med respekt för deras ålder och
utvecklingsnivå.
Den som tar kontakt har rätt att få information om den serviceupprätthållande gemenskapen,
servicen, datasäkerheten, hur informationen behandlas samt om eventuella kostnader.
Den som tar kontakt förväntas uppföra sig sakligt gentemot jouren och i enlighet med syftet
för den i fråga varande servicen.


3 De serviceupprätthållande gemenskapernas rättigheter och skyldigheter


De serviceupprätthållande gemenskaperna kan vara föreningar, stiftelser eller religiösa
samfund. Den serviceupprätthållande gemenskapen ansvarar för servicen, organiseringen av
verksamheten och för de resurser som behövs samt övervakar och ansvarar för servicens
kvalitet. Den serviceupprätthållande gemenskapen väljer, rekryterar och utbildar jourer samt
ansvarar för jourernas välmående och för att jourerna har en tillräcklig kunskapsnivå.


Den serviceupprätthållande gemenskapen besluter om verksamhetens former samt om
verksamhetens målgrupper. Den serviceupprätthållande gemenskapen erbjuder service i
enlighet med de resurser som finns till förfogande.
Den serviceupprätthållande gemenskapen ansvarar för integritetsskyddet och datasäkerheten.
Servicen får inte vara vinstbringande för den serviceupprätthållande gemenskapen.


4 Jourernas rättigheter och skyldigheter


Jourerna deltar i de grund- och fortsatta utbildningar som den serviceupprätthållande
gemenskapen er bjuder. Jourerna har rätt till stöd och ständig handledning i sitt arbete. Jouren
har rätt att förbli anonym och rätt att avsäga sig oanständig behandling. Jouren har rätt att vid
behov begränsa kontakten tidsmässigt i enlighet med den serviceupprätthållande
gemenskapens principer.


Jouren är skyldig att förbinda sig till den serviceupprätthållande gemenskapens
verksamhetsprinciper. Jouren är tystnadspliktig och förbinder sig till att inte missbruka
information om kontakttagaren. Jouren bör förbinda sig till den i fråga varande servicens
värden och principer samt befrämja dessa i sitt jourarbete.
Jouren har rätt att bryta tystnadsplikten endast av mycket vägande skäl, ifall planer på ett brott
framkommer eller jouren misstänker ett allvarligt barnskydds brott. Ifall jouren ämnar bryta
tystnadsplikten meddelar hon/han om detta för kontakttagaren.


Jouren får inte utöva påtryckning på kontakttagaren. Verksamhetsprinciperna för de frivilliga
telefon- och webbhjälparna är rättvishet, opartiskhet, tolerans och respekt för kontakttagaren.
Under samtalet finns jouren till för kontakttagaren och behandlar inte egna ärenden samt låter
bli att ta ställning till ideologiska frågor. Jouren tar inte heller några beslut för kontakttagarens
del.


 

Copyright © 2017 TEKSTARITUPU

Palvelua ylläpitävät:
Suomen ev.lut. kirkon paikallisseurakunnat ja Nuori kirkko ry

Tekstaritupu kuuluu Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen
eettisten periaatteiden neuvottelukuntaan (PuhEet), www.puheet.net

Yhteystiedot:
Tekstaritupu
Tupukoordinaattori Maara Kosonen
Partaharjuntie 361, 76280 Partaharju
0400 541 957
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

All Rights Reserved.